english         

             Страниците се во изработка !!!     

 

КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ е лоцирана во централното подрачје на општината КАРПОШ - СКОПЈЕ, позади зградата на Факултетот за туризам.

•  Сместена е во адекватен деловен простор, во приземјето на Кула 2, на Бул. "ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ" бр. 97/2, со добри сообраќајни врски и приоди кон објектот, од повеќе страни, со можност за паркирање.

     Тел. + 389 2 3072 472
     Тел.факс: + 389 2 3072 442
     kontakt@kardiomedikasrbinovski.com.mk
     www.kardiomedikasrbinovski.com.mk

 
 

© 2008 KАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ - Сите права се задржани