english         


За поствување на оптимална дијагноза и добивање на дополнителни информации за пооделни фази на болеста КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ располага со современа медицинска опрема:
Електрокардиограф
- 12 канален ЕКГ Helige, ГерманијаТреадмилл стрес тест на оптоварување КСТ
- Burdick QUEST, САДКолор-Доплер Ехокардиограф
 
Доплер за периферна циркулација и каротиди

Spacelabs, САД
- SONOS 7500/5500 Philips

24 часовен Холтер електрокардиограм - Spacelabs, САД
24 часовен Холтер за крвен притисок - Spacelabs, САДДефибрилатор - Helige, Германијa

Автоматски мерачи за крвен притисок

Дигитален апарат за мерење на т.т., т.в. и БМИОпрема за биохемиска лабараторија
Биохемиски анализатор - HumaLyzer 3500, Human, Германија   -

Humareader Hs

Елиса анализатор - HumaReader HS, Human, Германија
Хематолошки бројач - ABX,, Micros, САД


КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ е лоцирана во централното подрачје на општината КАРПОШ - СКОПЈЕ, позади зградата на Факултетот за туризам.

•  Сместена е во адекватен деловен простор, во приземјето на Кула 2, на Бул. "ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ" бр. 97/2, со добри сообраќајни врски и приоди кон објектот, од повеќе страни, со можност за паркирање.

     Тел. + 389 2 3072 472
     Тел.факс: + 389 2 3072 442
     kardiomedikasrbinovski@yahoo.com
     www.kardiomedikasrbinovski.com.mk

 

© 2008 KАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ - Сите права се задржани