english         


Основната дејност на КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ се обавува со вршење на клинички и консултативни прегледи и дијагностички процедури преку следната организациона поставеност:

1. Специјалистичка ординација за интерна медиција

2. Субспецјалистичка ординација за кардиологија

3. Кабинет за електрокардиографија (ЕКГ)

4. Кабинет за Колор Доплер-Ехо кардиографија и

5. Доплер на периферни крвни садови и каротиди

6. Кабиент за 24 часовно мониторирање на ритам, Холтер ЕКГ и аритмии

7. Кабинет за 24 часовно мониторирање на крвен притисок

8. Кабинет за ЕКГ Тест на оптеретување (КСТ)

9. Субспецјалистичка ординација за проценка и третман на тиреоидна жлезда


Консултативни специјалистички ординации за: РТГ дијагностика, офталмологија, гинекологија, оториноларингологија, клиничка биохемија и други специјалности.

 

КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ е лоцирана во централното подрачје на општината КАРПОШ - СКОПЈЕ, позади зградата на Факултетот за туризам.

•  Сместена е во адекватен деловен простор, во приземјето на Кула 2, на Бул. "ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ" бр. 97/2, со добри сообраќајни врски и приоди кон објектот, од повеќе страни, со можност за паркирање.

     Тел. + 389 2 3072 472
     Тел.факс: + 389 2 3072 442
     kardiomedikasrbinovski@yahoo.com
     www.kardiomedikasrbinovski.com.mk

© 2008 KАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ - Сите права се задржани